ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η Safety Culture οργανισμός με μεγάλη τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης διαχειριστικών συστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό αναλαμβάνει την προετοιμασία τουριστικών καταλυμάτων με σκοπό την αξιολόγησή τους από Αναγνωρισμένο / Διαπιστευμένο Φορέα πιστοποίησης AVRV A.E. για την κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, όπως ορίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο (φεκ 10b-15_αρ. 216 , φεκ 155-14_n. 4276, φεκ 2840-14_αρ. 21185, φεκ_14b-15_αρ. 219 & φεκ_b69-15_16.01.2015).

Σύμφωνα με το ανωτέρω Νομοθετικό Πλαίσιο το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) είναι ο Αρμόδιος Φορέας για την έκδοση των Πιστοποιητικών Κατάταξης. Για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών απαιτείται η σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης κατόπιν επιθεώρησης από Φορέα Πιστοποίησης διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Το εκάστοτε πιστοποιητικό κατάταξης των Ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), θα ισχύει για πέντε (05) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του. Κατά την λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία Τουρισμού Πιστοποιητικό Ανανέωσης της κατάταξης του καταλύματος.

Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) Ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το προϋπάρχον νομικό πλαίσιο, παύουν να ισχύουν την 31/12/2017. Ως εκ τούτου μέχρι την ημερομηνία αυτή, υποχρεούνται να διαθέτουν Πιστοποιητικό Κατάταξης όπως ορίζουν οι νέες διατάξεις.

Η μοριοδότηση κατάταξης των Ξενοδοχείων είναι η κάτωθι :

Κατηγορία Αστέρων 5***** 4**** 3*** 2** 1*
Ελάχιστος Απαιτούμενος Αριθμός μορίων βάση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων 5.500 4.000 3.200 2.200 1.500


Ενώ για τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ):

Κατηγορίες Κλειδιών 4 Κλειδιά 3 Κλειδιά 2 Κλειδιά
Βάση Βαθμολογούμενων κριτηρίων ανά κατηγορία κλειδιών 5.500 3.500 < 3.500

Η Safety Culture αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων σε ένα τουριστικό κατάλυμα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει στο τουριστικό κατάλυμα μεγάλη πριμοδότηση μορίων με σκοπό την αύξηση της συνολικής του βαθμολογίας και επίτευξη του στόχου της τουριστικής μονάδας σε αστέρια ή κλειδιά. Αναλυτικότερα η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης ISO πιστοποιημένων από το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης εξασφαλίζουν στη μονάδα τα κάτωθι μόρια:

ECOLABEL, EMAS, ISO 14001 (Διαχείριση Περιβάλλοντος) 200
Green Key 150
ISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητας) 100
ISO 22000 (Ασφάλεια Τροφίμων) 200
ISO 26000 (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) 100
Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας 150
Συνολική Βαθμολογία 900

Η Safety Culture μέσω των συμβουλευτικών της υπηρεσιών μπορεί να παρέχει στην τουριστική μονάδα ολοκληρωμένες προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασής της σε όλα τα πεδία αξιολόγησης τα οποία προβλέπει η νέα νομοθεσία. Αυτό επιτυγχάνεται με αξιόπιστο υπολογισμό μορίων, καταγραφή παρατηρήσεων, προτάσεων διορθωτικών ενεργειών και επίτευξη του στόχου αστεριών και κλειδιών προτείνοντας την πιο άμεση και συμφέρουσα λύση στην τουριστική μονάδα.

Εκτός της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο στελεχιακό δυναμικό της Safety Culture ανήκουν πιστοποιημένοι επιθεωρητές οι οποίοι διενεργούν αυτοψίες και αξιολογήσεις με σκοπό την σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης που κατατίθεται μέσω του Φορέα πιστοποίησης AVRV A.E. στο Ξ.Ε.Ε. προκειμένου για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης.

Η συνεργασία με την εταιρεία μας δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρησή σας να λάβει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών οι οποίες να καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών από την προετοιμασία της αξιολόγησης και την ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών για την αύξηση της συνολικής βαθμολογίας της τουριστικής μονάδας, μέχρι τη σύνταξη της τελικής Τεχνικής Έκθεσης αδειοδότησης της επιχείρησής σας.

Οι εκπρόσωποί της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να σας ενημερώσουν με σαφήνεια ως προς το σύνολο του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία της επιχείρησης σας.