ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της Ιατρικής της Εργασίας είναι η προαγωγή στον υψηλότερο δυνατό βαθμό της σωματικής και κοινωνικής ισορροπίας των εργαζομένων σε όλα τα επαγγέλματα, η πρόληψη κάθε βλάβης στην υγεία λόγω των συνθηκών εργασίας, η προστασία της υγείας των εργαζομένων από τους κινδύνους που προέρχονται από την παρουσία βλαβερών παραγόντων για την υγεία, η τακτοποίηση και διατήρηση των εργαζομένων σε απασχολήσεις και δραστηριότητες σύμφωνες με τις φυσιολογικές και ψυχολογικές τους ικανότητες, προσαρμόζοντας ουσιαστικά την εργασία στον άνθρωπο και τοποθετώντας κάθε εργαζόμενο στην κατάλληλη θέση.

H Safety Culture έχει τη δυνατότητα να σας συστήσει συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας που:

 • Θέτει σε 1η προτεραιότητα την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.
 • Ανιχνεύει τους κινδύνους που επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων καθώς και την εκτίμηση των κινδύνων αυτών. Μεριμνά για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά την εργασία τους.
 • Διερευνά την πιθανότητα διαπίστωσης ασύμβατων καταστάσεων (υγείας και εργασίας).
 • Αποκαθιστά και επανεντάσσει στην εργασία εργαζόμενους μετά από ασθένεια ή ατύχημα (προσαρμογή εργασίας, αλλαγή θέσης εργασίας κλπ).
 • Επιβλέπει την υγεία των εργαζομένων σε συνδυασμό με τους κινδύνους που διατρέχουν.
 • Γνωστοποιεί τα συλλογικά ανώνυμα αποτελέσματα των ιατρικών ελέγχων και των μετρήσεων –συνοδευόμενα από τις αξιολογικές του κρίσεις- σε εργοδότη και εργαζόμενους (Επιτροπές Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων, σωματεία, κλπ) με επιστημονική τεκμηρίωση και αντικειμενικότητα.
 • Γνωστοποιεί τα ατομικά αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στον εργαζόμενο προσωπικά, διαφυλάσσοντας το ιατρικό απόρρητο, υπέρ του εργαζομένου.
 • Γνωμοδοτεί συμβουλευτικά προς τον εργοδότη σχετικά με την ικανότητα του εργαζομένου για την συγκεκριμένη εργασία-απασχόληση, χωρίς να αναφέρει διαγνωστικά στοιχεία ή άλλης φύσεως λεπτομέρειες.
 • Λαμβάνει το ατομικό ιστορικό του εργαζόμενου συντάσσοντας τον Ατομικό Ιατρικό Φάκελο Επαγγελματικής Υγείας, συμπληρωμένο με τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης και των κατά περίπτωση εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων που κρίθηκαν από τον ίδιο αναγκαίες (Δεν αποτελεί αποδεκτή ιατρική πρακτική η μέσω ερωτηματολογίου αυτοσυμπλήρωση του ατομικού ιστορικού από τον κάθε εργαζόμενο).
 • Συμβάλει με τις γνώσεις και τις υποδείξεις του στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό θέσεων εργασίας , προσαρμόζοντας την εργασία στον άνθρωπο και προάγοντας αποτελεσματικά την υγεία των εργαζομένων.
 • Αναλαμβάνει τη διενέργεια των εξετάσεων της σπιρομέτρησης, του ακοογράμματος, της οπτικής οξύτητας και καρδιογραφήματος.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό σε Α΄ Βοήθειες.
 • Εκδίδει οδηγίες σχετικές με την υγεία των εργαζομένων όπως π.χ. Διακοπή καπνίσματος, Επαγγελματικό stres, διατροφική διαπαιδαγώγηση, προστασία από καύσωνα κ.α.