ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΡΑΠΤΉ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΔΎΝΟΥ (ΓΕΕΚ):

Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου στον εργασιακό χώρο εισήχθη ως υποχρέωση του εργοδότη μέσω του Π.Δ17/96 και Ν.3850/2010. Η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση, με σκοπό:

 • Να εντοπισθούν οι πήγες του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγειά των εργαζόμενων.
 • Να διαπιστωθούν κατά πόσον και με ποια μέτρα μπορούν οι πήγες κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν.
 • Να αξιολογηθεί ο βαθμός επικινδυνότητας των κινδύνων αφού σε όλους τους εργασιακούς χώρους είναι αδύνατο να υπάρξει παντελής έλλειψη (εξάλειψη) κινδύνων. Αυτό που μπορεί να εκτιμηθεί είναι αν η παραμένουσα επικινδυνότητα (δηλαδή η επικινδυνότητα που παραμένει μετά τη λήψη των μέτρων προστασίας) ευρίσκεται σε αποδεκτό ή μη αποδεκτό επίπεδο.
 • Να καταγράφουν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζόμενων.

Η μελέτη της Safety Culture:

 • Πραγματοποιείται από έμπειρο Σύμβουλο Μηχανικό που έχει εργαστεί παλαιότερα στο αντικείμενο δραστηριότητας του πελάτη.
 • Υλοποιούνται οι απαραίτητες μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων για την ορθή αξιολόγηση των κινδύνων.
 • Περιγράφει αναλυτικά τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να παρέχονται στους εργαζόμενους.
 • Περιγράφει αναλυτικά τη σηματοδοσία ασφαλείας των χώρων εργασίας.
 • Περιλαμβάνει κινδύνους που αναλύονται από ειδικούς Ιατρούς Εργασίας.
 • Η συγγραφή της μελέτης γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε εύκολα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εκπαιδευτικό υλικό των εργαζομένων.
 • Εύκολα ο εργοδότης αντιλαμβάνεται τα προτεινόμενα μέτρα με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει προγράμματα δράσεων για την υλοποίηση αυτών.
 • Από την μελέτη απορρέουν όλες οι διαδικασίες και οδηγίες που πρέπει να εκπονηθούν/ αναθεωρηθούν στα πλαίσια ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην επιχείρηση.

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΥΧΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ.

Αρχή της Σελίδας

ΜΕΛΈΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΊΑΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ:

Η Safety Culture εξειδικεύεται στην μελέτη, προμήθεια και τοποθέτηση σημάτων ασφαλείας σε χώρους εργασίας με σκοπό:

 • την σωστή υπόδειξη κινδύνων στους χώρους εργασίας
 • την υπόδειξη υποχρεωτικής χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας
 • την υπενθύμιση των εργαζομένων για να έχουν ορθή συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των εργασιών τους
 • να τηρεί τις νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων (Π.Δ. 105/95 “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ”)

Με την κατάλληλη σήμανση ασφαλείας μπορούν να μειωθούν δραστικά τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες, με όλες τις ευμενείς συνέπειες που θα έχει αυτό όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για την ομαλή λειτουργία και παραγωγικότητα της επιχείρησης.

Τοποθετώντας η επιχείρηση τη σωστή σήμανση στο σωστό σημείο με τις σωστές διαστάσεις είναι σαν να υποδεικνύει συνεχώς στον εργαζόμενο τους κινδύνους και τα μέτρα ασφαλείας, όπου σύμφωνα με την νομοθεσία είναι υποχρεωμένος να τα τηρεί. Άρα σε περίπτωση ατυχήματος μειώνεται η υπευθυνότητα του εργοδότη γιατί αποδεικνύεται εύκολα η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον εργαζόμενο.

Αρχή της Σελίδας

ΜΕΛΈΤΗ ATEX "ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΠΌ ΕΚΡΉΞΕΙΣ":

Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες προδιαγραφών ΑΤΕΧ, κάθε εταιρία στην οποία υπάρχει παραγωγική διαδικασία, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους έκρηξης.

Η μελέτη ATEX της Safety Culture περιλαμβάνει τα κάτωθι εδάφια:

 • Περιγραφή της εγκατάστασης.
 • Περιγραφή των φάσεων ή / και των δραστηριοτήτων της διαδικασίας.
 • Περιγραφή των χρησιμοποιούμενων υλικών και παραμέτρων ασφαλείας.
 • Εξέταση της μεθόδου αποθήκευσης των υλικών.
 • Εντοπισμός, προσδιορισμός και αξιολόγηση των κινδύνων έκρηξης.
 • Μέτρα πρόληψης και προστασίας (Τεχνικά και Οργανωτικά) για την αποφυγή δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών (εξάλειψη - υποκατάσταση - αδρανοποίηση).
 • Έλεγχος πηγών ανάφλεξης. Αποφυγή ενεργοποίησης. Πιθανές πηγές ανάφλεξης. Μέτρα αποφυγής. Σπινθηρισμοί εργαλείων, τριβή και υπερθέρμανση, υπέρθερμες επιφάνειες, πυροφορικά υλικά, άδειες εργασίας, στατικός ηλεκτρισμός, αντικεραυνική προστασία.
 • Αντιμετώπιση εκρηκτικής ατμόσφαιρας. Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης.
 • Εγκρίσεις τύπου ΕΚ, δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ, MSDS υλών, Οδηγίες χρήσης.
 • Ηλεκτρολογική ταξινόμηση χώρων εργασίας.
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Διαδικασία διαρκούς ελέγχου και αναθεώρησης μελέτης ΑΤΕΧ.
 • Ταξινόμηση των χώρων σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Άρθρου 10 του ΦΕΚ 44Α/21-2-2003 και τις πρόνοιες του Άρθρου 15 της ΚΥΑ Β17081/2964, ΦΕΚ 157Β/13-3-96.
 • Έλεγχο καταλληλότητας του εξοπλισμού εντός των ζωνών επικινδυνότητας σύμφωνα με το Μέρος Β του Άρθρου 10 του ΦΕΚ 44Α/21-2-2003 και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ Β17081/2964, ΦΕΚ 157Β/13-3-96.

Η ομάδα των συμβούλων / μελετητών της Safety Culture αποτελείται από Χημικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς οι οποίοι κατά την εκπόνηση της μελέτης πραγματοποιούν αυτοψία του εξοπλισμού, μετρήσεις γειώσεων και μετρήσεις σκόνης ή συγκεντρώσεων εκρηκτικών αερίων, ώστε τα αποτελέσματα της μελέτης να είναι πραγματικά και όχι θεωρητικά βασιζόμενα μόνο σε βιβλιογραφίες.

Αρχή της Σελίδας

ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ:

Στόχος της Safety Culture είναι μια συστηματική μελέτη, µε αυστηρά καθορισμένη δομή και περιεχόμενο ως προς τη περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη περιγραφή των μέτρων για τη πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων µε στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία (του έργου ή της δραστηριότητας) µε τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σύμφωνα µε τη κείμενη νομοθεσία.

Ο φάκελος ΜΠΕ που συντάσσουν οι σύμβουλοι μηχανικοί της Safety Culture περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Xρήσεις γης στην περιοχή του έργου ή της δραστηριότητας.
 • Περιγραφή της θέσης του έργου, του σχεδιασμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του συνόλου του έργου κατά τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας. Επίσης, την περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων κατασκευής, τη φύση και τις ποσότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και την περιγραφή των προβλεπόμενων τύπων και ποσότητας καταλοίπων και εκπομπών, ιδίως στα νερά, ατμόσφαιρα, έδαφος, θόρυβο, δονήσεις, ακτινοβολίες, που αναμένεται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας.
 • Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος ή/και την τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, που εξετάστηκαν από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και παρουσίαση των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 • Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του πληθυσμού, της πανίδας, της χλωρίδας, των οικοτόπων, του εδάφους, του νερού, του αέρα, των κλιματικών παραγόντων, των υλικών αγαθών, μεταξύ των οποίων η αρχιτεκτονική, πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά, το τοπίο.
 • Περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη χρήση των φυσικών πόρων, την εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των αποβλήτων, το σύνολο των δεδομένων και την περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, με αναφορά στην αξιοπιστία των μεθόδων, καθώς και επισήμανση των ενδεχόμενων δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών.
 • Αναλυτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν, μειωθούν, αποκατασταθούν και αντισταθμιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου ή της δραστηριότητας στο περιβάλλον.
 • Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμοστεί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει και το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησης στην εφαρμογή του οποίου δεσμεύεται ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον:
  • τις παραμέτρους, τα στοιχεία και τους δείκτες του περιβάλλοντος που παρακολουθούνται,
  • τις μεθόδους, τον τόπο, τον χρόνο και τη συχνότητα καταγραφής,
  • τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας των καταγραφών,
  • το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του ΗΠΜ,
  • Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ.
  • Εξειδικευμένες μελέτες οι οποίες τυχόν προέκυψαν κατά το στάδιο της διαδικασίας ΠΠΠΑ (εφόσον ακολουθήθηκε) και παρατίθενται σε παράρτημα της ΜΠΕ.

Αρχή της Σελίδας

ΜΕΛΈΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ:

Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις:

 • Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται υποβολή στην πολεοδομία μελέτης παθητικής πυροπροστασίας και όπου απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας τότε συντάσσεται και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Στην δεύτερη περίπτωση η μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας παραπέμπονται στην πυροσβεστική υπηρεσία όπου ελέγχονται από την άποψη της ενεργητικής πυροπροστασίας και αφού θεωρούνται επιστρέφουν στην πολεοδομία.
 • Σε περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας Η ισχύουσα νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προβλέπει την απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας εκδίδεται από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η Safety Culture αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης Πυροπροστασίας σε:

 • Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες
 • Αποθήκες
 • Χώροι συνάθροισης κοινού όπως Θέατρα, κινηματογράφοι και κέντρα διασκέδασης
 • Ξενοδοχειακά καταλύματα
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Σταθμοί αυτοκινήτων

Αρχή της Σελίδας

ΜΕΛΈΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΡΊΣΕΩΝ:

Οι κρίσεις είτε πρόκειται για οικονομικές, είτε για περιβαλλοντολογικές ή βιομηχανικές μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις ανά πάσα στιγμή.

Η Safety Culture με την εμπειρία που κατέχει έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει σ΄ έναν οργανισμό μοντέλο Διαχείρισης πιθανής Κρίσεων του. Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Προσδιορισμό κινδύνων και αξιολόγηση αυτών.
 • Υπολογισμό των επιπτώσεων της κάθε κρίσης στον Οργανισμό.
 • Συστήματα προειδοποίησης εμφάνισης κρίσεων.
 • Επίσημες και ανεπίσημες επικοινωνίες διαχείρισης της κρίσης
 • Διαχείριση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την διαχείριση της εικόνας του Οργανισμού.
 • Σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης
 • Σχέδιο ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της κρίσης
 • Διαχείριση ψυχολογίας κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης
 • Προετοιμασία και ασκήσεις εξομοίωσης κρίσεων
 • Αξιολόγηση διαχείρισης κρίσης / Βελτιώσεις / Αναθεωρήσεις

Έχοντας ένας Οργανισμός προετοιμαστεί κατάλληλα θα έχει τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων όπου θα έχουν προκύψει από:

 • Έλλειψη υποστήριξης για τις βασικές ανάγκες παραγωγής
 • Απώλεια / ζημιά κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Ανικανότητα εξυπηρέτησης αναγκών των πελατών
 • Απώλεια εργατικού προσωπικού
 • Έλλειψη ζήτησης από την πλευρά των πελατών
 • Αδυναμία πρόσβασης σε αγορές κ.α

Αρχή της Σελίδας