ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

H Safety Culture σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει πληθώρα διαχειριστικών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς όπως:

Τα στελέχη της Safety Culture ειδικεύονται επί σειρά ετών σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας (YAE) στην Ελληνική αγορά με αρκετά μεγάλη γκάμα έργων, όπου κύριος στόχος τους είναι η αποφυγή περιττής γραφειοκρατίας και η εγκατάσταση ουσιαστικών εργαλείων που να δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να αναπτύξει και να εφαρμόσει τις απαιτήσεις των προτύπων πάνω στις δικές της ανάγκες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008

Το πρότυπο ISO 9001:2008 περιγράφει το πλαίσιο οργάνωσης μιας Επιχείρησης ή Οργανισμού, τη σχέση της με τους προμηθευτές και τους αποδέκτες των προϊόντων ή και των υπηρεσιών της, ώστε να επιτυγχάνεται:
 • Σταθεροποίηση των υλοποιούμενων διεργασιών (δραστηριοτήτων)
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού
 • Μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών / αποδεκτών / χρηστών των προιόντων ή υπηρεσιών

Για την οικοδόμηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), καταρτίζεται και ακολουθείται ένα δομημένο πρόγραμμα εργασίας, στη βάση των αρχών του management. Το πρόγραμμα αυτό απαρτίζεται συνοπτικά από τις ακόλουθες φάσεις:

 • Αρχική ανάλυση και διάγνωση
 • Ανάπτυξη και τεκμηρίωση του ΣΔΠ (πολιτική ποιότητας, εγχειρίδιο Ποιότητας, διεργασίες, διαδικασίες, προγράμματα, οδηγίες, έντυπα)
 • Περιγραφή αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων των θέσεων εργασίας
 • Καθιέρωση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών και μετρήσεων σχετικά με τις διεργασίες τις επιχείρησης
 • Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας του ΣΔΠ
 • Πραγματοποίηση Εσωτερικών επιθεωρήσεων για την ανάδειξη μη συμμορφώσεων
 • Ένταξη μη συμμορφώσεων σε προγράμματα ενεργειών
 • Ανασκόπηση του ΣΔΠ και προετοιμασία για επιθεώρηση από Φορέα Πιστοποίησης
 • Πιστοποίηση της επειχήρησης / Οργανισμού από Φορέα
Το Σύστημα Ποιότητας είναι ένα σύστημα που απαιτείται να εφαρμόσει μια επιχείρηση για να αναπτύξει επαρκή εμπιστοσύνη, στους χρήστες των υπηρεσιών της και στο επαγγελματικό / επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της.

Αρχή της Σελίδας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ISO 14001 :2004

Το πρότυπο ISO 14001 αποτελεί μοντέλο για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που μπορεί να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Σύμφωνα με το πρότυπο εντοπίζονται οι διαδικασίες τις εταιρείας που επιβαρύνουν το περιβάλλον, καθορίζονται τα μέτρα που οδηγούν στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ποσοτικοποιούνται οι στόχοι της εταιρείας και ορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες των οποίων η διαρκής εφαρμογή εξασφαλίζει την επίτευξή τους.
Η ορθή εφαρμογή των διαδικασιών και ο συνεχής έλεγχό τους αποσκοπούν στην ικανοποιητική εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων που έχει θεσπίσει η εταιρεία ώστε να πραγματοποιούνται άμεσα διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες για την διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε μια επιχείρηση ή οργανισμό είναι τα κάτωθι:

 • Συμμετοχή στον αγώνα διατήρησης της ποιότητας του περιβάλλοντος
 • Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της ορθολογικής διαχείρισης ενεργειακών πόρων
 • Κάλυψη των θεσμοθετημένων προδιαγραφών όσον αφορά τις περιβαλλοντικές εκροές και κατά συνέπεια αποφυγή ποινικών και αστικών συνεπειών
 • Μείωση πιθανότητας πρόκλησης περιβαλλοντικού ατυχήματος
 • Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης και τοπικών Αρχών
 • Δυνατότητα δραστηριοποίησης σε διεθνείς αγορές
 • Θετική εικόνα της επιχείρησης στην κοινωνία
Συμπερασματικά η εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από μια επιχείρηση ή οργανισμό δημιουργεί πολλά πλεονεκτήματα για αυτή, δίνοντας της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προβάλλοντας την αυξημένη περιβαλλοντικής της συνείδηση.

Αρχή της Σελίδας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ISO 22000: 2005

Το πρότυπο ISO 22000 «Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ)» αποσκοπεί στην εναρμόνιση, σε παγκόσμια κλίμακα, του τρόπου εφαρμογής των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) από τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή.
Ειδικότερα όλες οι επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων που παράγουν ή διακινούν πρώτες ύλες τροφίμων ή τρόφιμα και ποτά οφείλουν να διασφαλίζουν το ενδεχόμενο επίπεδο ελέγχου των κινδύνων για την ασφάλεια τροφίμων αυτών και να παρέχουν προϊόντα με το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 είναι μεταξύ άλλων:

 • Η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιμα
 • Η πρόληψη των κινδύνων
 • Η βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων
 • Η μείωση των απωλειών τεχνογνωσίας
 • Η προστασία της επωνυμίας της επιχείρησης
 • Ο αποτελεσματικός έλεγχος των αλλαγών (νέα διεργασία /προϊόν)
 • Ο αποτελεσματικός έλεγχος των αλλαγών (νέα διεργασία /προϊόν)
 • Η δυναμική επικοινωνία με άλλους οργανισμούς στην αλυσίδα τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Η βελτίωση των διατμηματικών σχέσεων και γενικότερα της εσωτερικής επικοινωνίας
 • Η αύξηση της εμπιστευτικότητας του κοινού στο παραγόμενο τρόφιμο.
Επιπροσθέτως, το ISO 22000 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως το ISO 9001, και το ISO 14001, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Αρχή της Σελίδας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ OHSAS 18001 : 2007

Το OHSAS 18001 είναι ένα διεθνές Διαχειριστικό Σύστημα που αφορά την επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τις εταιρείες να αναπτύξουν την Κουλτούρα Ασφάλειας στο προσωπικό τους ώστε να ελέγξουν και να μειώσουν τον αριθμό των επαγγελματικών ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων.
Ένα Διαχειριστικό Σύστημα OHSAS 18001 παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας το οποίο βοηθάει να :
 • Αναγνωρίζουμε τους κινδύνους και να εκτιμούμε το βαθμό επικινδυνότητα τους
 • Αναπτύξουμε μεθόδους ελαχιστοποίησης του βαθμού επικινδυνότητας των κινδύνων αυτών
 • Αναπτύξουμε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια παρακολούθησης της ανάπτυξης της εταιρείας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ώστε να πετύχουμε τον αντικειμενικό μας στόχο που δεν είναι άλλως από την ανάπτυξη κουλτούρας.

Το πρότυπο OHSAS 18001 εφαρμόζεται εύκολα σε κάθε εταιρεία η οποία επιθυμεί να:

 • Μειώσει έως και εξαλείψει τα εργατικά ατυχήματα στους εργασιακούς της χώρους
 • Διαβεβαιώσει ότι συμμορφώνεται με τις Εθνικές και Διεθνείς Νομοθετικές απαιτήσεις για την Ασφάλεια και Υγεία.
 • Μειώσει το παραγωγικό κόστος περιορίζοντας τις χαμένες εργατοώρες που προέρχονται από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.
 • Μειώσει την πιθανότητα απώλειας εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων
 • Μειώσει τα ασφαλιστικά κόστη
 • Δημιουργήσει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αυτής και των τοπικών Αρχών
 • Αυξήσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στην διοίκηση της εταιρείας
 • Βελτιώσει την εικόνα της επιχείρησης έναντι ανταγωνιστών

Αρχή της Σελίδας