ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέσα από τη δική μας εμπειρία και αποδεδειγμένες μεθοδολογίες, οι Τεχνικοί Ασφαλείας της Safety Culture μπορούν να σας βοηθήσουν να ενισχύσετε την κουλτούρα του προσωπικού του οργανισμού σας, τη διαχείριση των λειτουργικών σας κινδύνων σας καθώς και την πρόληψη των ατυχημάτων και των τραυματισμών που σχετίζονται με την δραστηριότητα σας.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας της Safety Culture:

 • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πραγματοποιώντας ελέγχους των εργασιακών χώρων για την εύρεση ανασφαλών καταστάσεων αλλά συγχρόνως και ανασφαλών ενεργειών.
 • Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 • Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων (διερεύνηση συμβάντων), να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
 • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων
 • Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
 • Πραγματοποιεί Εκπαιδεύσεις Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Πραγματοποιεί μια φορά ετησίως διαγνωστικό έλεγχο εφαρμογής / τήρησης της Ελληνικής Νομοθεσίας σε θέματα ΥΑΕ.
 • Πραγματοποιεί ελέγχους πυρασφάλειας / πυροπροστασίας.
 • Εκπονεί / αναθεωρεί τη Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου.
 • Εκπονεί / αναθεωρεί μελέτη σηματοδοσίας.
 • Εκπονεί / αναθεωρεί Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.
 • Εκπονεί / αναθεωρεί Διαδικασίες και Οδηγίες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Πραγματοποιεί τις απαραίτητες μετρήσεις των παραγόντων που επηρεάζουν το εργασιακό περιβάλλον (θερμοκρασία, υγρασία, θόρυβος, φωτισμός, εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης κ.α).