Γ.Ε.Ε.Κ.

Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου


Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου στον εργασιακό χώρο εισήχθη ως υποχρέωση του εργοδότη μέσω του Π.Δ17/96 και Ν.3850/2010.
Η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση, με σκοπό :

 • Να εντοπισθούν οι πήγες του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγειά των εργαζόμενων.
 • Να διαπιστωθούν κατά πόσον και με ποια μέτρα μπορούν οι πήγες κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν.
 • Να αξιολογηθεί ο βαθμός επικινδυνότητας των κινδύνων αφού σε όλους τους εργασιακούς χώρους είναι αδύνατο να υπάρξει παντελής έλλειψη (εξάλειψη) κινδύνων. Αυτό που μπορεί να εκτιμηθεί είναι αν η παραμένουσα επικινδυνότητα (δηλαδή η επικινδυνότητα που παραμένει μετά τη λήψη των μέτρων προστασίας) ευρίσκεται σε αποδεκτό ή μη αποδεκτό επίπεδο.
 • Να καταγράφουν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζόμενων.

Η μελέτη της Safety Culture :

 • Πραγματοποιείται από έμπειρο Σύμβουλο Μηχανικό που έχει εργαστεί παλαιότερα στο αντικείμενο δραστηριότητας του πελάτη.
 • Υλοποιούνται οι απαραίτητες μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων για την ορθή αξιολόγηση των κινδύνων.
 • Περιγράφει αναλυτικά τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να παρέχονται στους εργαζόμενους.
 • Περιγράφει αναλυτικά τη σηματοδοσία ασφαλείας των χώρων εργασίας.
 • Περιλαμβάνει κινδύνους που αναλύονται από ειδικούς Ιατρούς Εργασίας.
 • Η συγγραφή της μελέτης γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε εύκολα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εκπαιδευτικό υλικό των εργαζομένων.
 • Εύκολα ο εργοδότης αντιλαμβάνεται τα προτεινόμενα μέτρα με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει προγράμματα δράσεων.

Από την μελέτη απορρέουν όλες οι διαδικασίες και οδηγίες που πρέπει να εκπονηθούν/ αναθεωρηθούν στα πλαίσια ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην επιχείρηση

Related Post

ΑΤΕΧΑΤΕΧ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες προδιαγραφών ΑΤΕΧ, κάθε εταιρία στην οποία υπάρχει παραγωγική διαδικασία, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, υποχρεούται

Μελέτη Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΜελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στόχος της Safety Culture είναι μια συστηματική μελέτη, µε αυστηρά καθορισμένη δομή και περιεχόμενο ως προς τη περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των βασικών

ΠυρασφάλειαΠυρασφάλεια

Μελέτη Πυρασφάλειας Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται υποβολή στην πολεοδομία μελέτης παθητικής