ΑΤΕΧ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες προδιαγραφών ΑΤΕΧ, κάθε εταιρία στην οποία υπάρχει παραγωγική διαδικασία, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους έκρηξης


Η μελέτη ATEX της Safety Culture περιλαμβάνει τα κάτωθι εδάφια:

 • Περιγραφή της εγκατάστασης.
 • Περιγραφή των φάσεων ή / και των δραστηριοτήτων της διαδικασίας.
 • Περιγραφή των χρησιμοποιούμενων υλικών και παραμέτρων ασφαλείας.
 • Εξέταση της μεθόδου αποθήκευσης των υλικών.
 • Εντοπισμός, προσδιορισμός και αξιολόγηση των κινδύνων έκρηξης.
 • Μέτρα πρόληψης και προστασίας (Τεχνικά και Οργανωτικά) για την αποφυγή δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών (εξάλειψη – υποκατάσταση – αδρανοποίηση).
 • Έλεγχος πηγών ανάφλεξης. Αποφυγή ενεργοποίησης. Πιθανές πηγές ανάφλεξης. Μέτρα αποφυγής. Σπινθηρισμοί εργαλείων, τριβή και υπερθέρμανση, υπέρθερμες επιφάνειες, πυροφορικά υλικά, άδειες εργασίας, στατικός ηλεκτρισμός, αντικεραυνική προστασία.
 • Αντιμετώπιση εκρηκτικής ατμόσφαιρας. Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης.
 • Εγκρίσεις τύπου ΕΚ, δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ, MSDS υλών, Οδηγίες χρήσης.
 • Ηλεκτρολογική ταξινόμηση χώρων εργασίας.
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Διαδικασία διαρκούς ελέγχου και αναθεώρησης μελέτης ΑΤΕΧ.
 • Ταξινόμηση των χώρων σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Άρθρου 10 του ΦΕΚ 44Α/21-2-2003 και τις πρόνοιες του Άρθρου 15 της ΚΥΑ Β17081/296.
 • Έλεγχο καταλληλότητας του εξοπλισμού εντός των ζωνών επικινδυνότητας σύμφωνα με το Μέρος Β του Άρθρου 10 του ΦΕΚ 44Α/21-2-2003 και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ Β17081/2964, ΦΕΚ 157Β/13-3-96.

Η ομάδα των συμβούλων / μελετητών της Safety Culture αποτελείται από Χημικούς, Μηχανολόγους και Πολιτικούς Μηχανικούς οι οποίοι κατά την εκπόνηση της μελέτης πραγματοποιούν αυτοψία του εξοπλισμού, μετρήσεις γειώσεων και μετρήσεις σκόνης ή συγκεντρώσεων εκρηκτικών αερίων, ώστε τα αποτελέσματα της μελέτης να είναι πραγματικά και όχι θεωρητικά βασιζόμενα μόνο σε βιβλιογραφίες

Related Post

Μελέτη Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΜελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στόχος της Safety Culture είναι μια συστηματική μελέτη, µε αυστηρά καθορισμένη δομή και περιεχόμενο ως προς τη περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των βασικών

Σχέδια ΔιαφυγήςΣχέδια Διαφυγής

Το Σχεδιάγραμμα διαφυγής είναι σημαντικό για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών μίας εγκατάστασης. Είναι υποχρεωτικό να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις έτσι ώστε να ενημερώνονται τόσο οι εργαζόμενοι όσο και

ΠυρασφάλειαΠυρασφάλεια

Μελέτη Πυρασφάλειας Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται υποβολή στην πολεοδομία μελέτης παθητικής