Μελέτες

Σχέδια Διαφυγής

Το Σχεδιάγραμμα διαφυγής είναι σημαντικό για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών μίας εγκατάστασης. Είναι υποχρεωτικό να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις έτσι

Πυρασφάλεια

Μελέτη Πυρασφάλειας Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας. Σε αυτή

ΑΤΕΧ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες προδιαγραφών ΑΤΕΧ, κάθε εταιρία στην οποία υπάρχει παραγωγική διαδικασία, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στόχος της Safety Culture είναι μια συστηματική μελέτη, µε αυστηρά καθορισμένη δομή και περιεχόμενο ως προς τη περιγραφή του έργου ή της

ΣΑΥ ΦΑΥ

Σύμφωνα με το ΠΔ 305/95 προκύπτει η υποχρέωση του Ανάδοχου ενός Τεχνικού Έργου να εξαλείφει ή να ελαχιστοποιεί την επικινδυνότητα για τους

Γ.Ε.Ε.Κ.

Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου στον εργασιακό χώρο εισήχθη ως υποχρέωση του εργοδότη μέσω του Π.Δ17/96 και