ΣΑΥ ΦΑΥ

Σύμφωνα με το ΠΔ 305/95 προκύπτει η υποχρέωση του Ανάδοχου ενός Τεχνικού Έργου να εξαλείφει ή να ελαχιστοποιεί την επικινδυνότητα για τους εργαζόμενους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη , που μπορεί να εκτεθούν σε κινδύνους κατά την εκτέλεση του έργου.

Η εταιρεία μας  αναλαμβάνει την εκπόνηση των κάτωθι εγγράφων:

 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) & Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
 • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)


Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) & Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

Το ΣΑΥ είναι ένα σύνολο εγγραφών τα οποία έχουν διάρθρωση μιας μικρογραφίας ενός συστήματος Α&ΥΕ άμεσα εφαρμόσιμου στην πραγματικότητα του εργοταξίου, απευθύνεται σε όλη την ιεραρχία του εργοταξίου και συνεπώς περιέχει τμήματα που θα αφορούν συστήματα διοίκησης όσο και τμήματα που θα αφορούν διαδικασίες και οδηγίες για το εργατοτεχνικό προσωπικό. Περιλαμβάνει τις κάτωθι ενότητες:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης έργου
 • Ταυτότητα και Οργανόγραμμα έργου
 • Ανάλυση έργου σε φάσεις και τεχνική περιγραφή αυτών
 • Χρονοδιάγραμμα φάσεων και εργασιών
 • Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας έργου
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση Ανασφαλών Καταστάσεων
 • Καταγραφή των υπευθυνοτήτων, αρμοδιοτήτων, ευθυνών για όλα τα επίπεδα του οργανογράμματος του έργου
 • Ανάπτυξη διαδικασιών και οδηγιών ασφαλούς εργασίας
 • Διασφάλιση της απαραίτητης τεκμηρίωσης των ανωτέρω προς επίδειξη σε κάθε έχοντα έννομο συμφέρον
 • Αναφορά σε συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας σε κινδύνους που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/96.

Ο ΦΑΥ αποτελεί ένα αρχείο στοιχείων, οδηγιών και υποδείξεων για αντίστοιχη πρόληψη μετά την κατασκευή, και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Περιλαμβάνει κατά μεγάλο μέρος στοιχεία και πληροφορίες για το έργο όπως κατασκευάσθηκε, τα οποία συλλέγονται και ενσωματώνονται στο ΦΑΥ σε διαδοχικές ενημερώσεις του, από το συντονιστή Α&Υ στην διάρκεια της κατασκευής, από τον ιδιοκτήτη, τους συντηρητές και τους χρήστες του έργου σε μεταγενέστερους χρόνους της κατασκευής.

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)

Το ΠΠΕ αποτελείται από ένα σύνολο εντύπων και διαδικασιών που προδιαγράφουν το σύστημα ποιοτικού ελέγχου υλικών και εργασιών στην κατασκευή του έργου. Το ΠΠΕ ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και :

 • Περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες,
 • Είναι σε πλήρη συμφωνία και θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου
 • Καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου
 • Καθορίζει  τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση τους για ένα συγκεκριμένο τμήμα του έργου και η συγκρότηση του μητρώου του έργου.

Related Post

Σχέδια ΔιαφυγήςΣχέδια Διαφυγής

Το Σχεδιάγραμμα διαφυγής είναι σημαντικό για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών μίας εγκατάστασης. Είναι υποχρεωτικό να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις έτσι ώστε να ενημερώνονται τόσο οι εργαζόμενοι όσο και

ΠυρασφάλειαΠυρασφάλεια

Μελέτη Πυρασφάλειας Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται υποβολή στην πολεοδομία μελέτης παθητικής

Γ.Ε.Ε.Κ.Γ.Ε.Ε.Κ.

Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου στον εργασιακό χώρο εισήχθη ως υποχρέωση του εργοδότη μέσω του Π.Δ17/96 και Ν.3850/2010. Η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί μια συστηματική