Σχέδια Διαφυγής

Το Σχεδιάγραμμα διαφυγής είναι σημαντικό για την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών μίας εγκατάστασης.


Είναι υποχρεωτικό να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις έτσι ώστε να ενημερώνονται τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επισκέπτες της εγκατάστασης ή κτιρίου. Σύμφωνα με τον νόμο 3850/2010 Άρθρο 30, η κατάρτιση σχεδίου διαφυγής είναι υποχρεωτική εφόσον απαιτείται από την θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης.

Στο Σχέδιο διαφυγής αποτυπώνονται:

  • Οι έξοδοι κινδύνου
  • Οι οδεύσεις διαφυγής
  • Τα μέσα Πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, Πυροσβεστικές φωλιές, Πυροσβεστικοί Σταθμοί κτλ.)
  • Τα κομβία αναγγελίας κινδύνου
  • Τα σημεία συγκέντρωσης
  • Τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών
  • Και άλλα

 

Related Post

ΑΤΕΧΑΤΕΧ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες προδιαγραφών ΑΤΕΧ, κάθε εταιρία στην οποία υπάρχει παραγωγική διαδικασία, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, υποχρεούται

Γ.Ε.Ε.Κ.Γ.Ε.Ε.Κ.

Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου στον εργασιακό χώρο εισήχθη ως υποχρέωση του εργοδότη μέσω του Π.Δ17/96 και Ν.3850/2010. Η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί μια συστηματική

ΠυρασφάλειαΠυρασφάλεια

Μελέτη Πυρασφάλειας Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται υποβολή στην πολεοδομία μελέτης παθητικής